Virksomhet

Klinisk arbeid

Enkeltindivider og grupper som er rammet av dagliglivets kriser og ulykker har blitt fulgt opp ved senteret. Dette gjelder i særlig grad følgende grupper:

 • etterlatte ved tragiske ulykker,
 • etterlatte etter mord og selvmord,
 • rans- og voldsofre (voldtekt og overfall),
 • barnehager og skoler etter kritiske hendelser og andre ekstraordinære situasjoner
 • bedrifter og organisasjoner etter ulykker og andre krisehendelser, inkludert omstilling og nedbemanning

 

I tillegg har senterets medarbeidere vært aktivt involvert etter større ulykker som: Caledonien-brannen i Kristiansand, flyulykken i Brønnøysund, bussulykken i Måbødalen, flyulykken utenfor Hirtshals, helikopter-ulykker offshore, helikopter-ulykken ved Alden i 1991, West Gamma-forliset i Nordsjøen i 1991, drapet på nattklubben Maxime, flyulykken ved Dagali 1993, Estoniaforliset i 1994, Norneulykken (helikopter ulykke hvor 12 personer omkom), brannkatastrofen i Gøteborg, Sleipner-ulykken, Åsta-ulykken, Rocknes-forliset, Tsunamien i sydøst Asia samt en rekke andre hendelser.

Ved Senteret har vi bygget opp en spesiell erfaring og kompetanse i arbeid med enkeltmennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. Således har vi ledet og tilrettelagt gruppemøter i og utenfor skoler, bedrifter etc. etter selvmord, mord og ulykker.

Fra starten har vi arbeidet spesielt med mennesker som lider av posttraumatiske stressforstyrrelser (PTSD) og kronisk eller utsatt sorg. Vi får henvist mange klienter som har utviklet PTSD eller lidd tap for mange år tilbake, og vi har utviklet en spesiell kompetanse innen området posttraumatisk terapi og sorgterapi. Mer informasjon om klinisk arbeid ved senteret, klikk her.
 

Beredskap

Senteret har inngått avtaler med ulike private og offentlige organisasjoner om rask oppfølging dersom virksomheten skulle oppleve en krise. Dette gjelder bl.a. bedrifter som BKK, Statoil, Canadian Helicopter Company Norway, Fana Sparebank, KCA Deutag Drilling og Bergen Taxi. Dette sikrer tidlig høyt kvalifisert støtte og hjelp til ledere og ansatte ved ulykker eller andre hendelser som krever psykologbistand. Les mer om våre beredskapsavtaler under Beredskap (Emergency Preparedness Agreements).
 

Forsknings- og kompetansesenter

Forskning omkring krisehendelser har fra starten av vært prioritert høyt ved senteret. En rekke arbeider (bøker, bokkapitler og faglige artikler) er publisert nasjonalt og internasjonalt om ulike aspekter ved krise- og katastrofesituasjoner. Senteret får stadig besøk fra inn- og utland fra fagfolk som ønsker å bygge opp sin kompetanse på krisesiden, og vi anvendes som et kompetansesenter mht. informasjon, litteratur, kurs, uttalelser, utredninger m.m. Vi har vært ansvarlig for en rekke kurs på kommunalt og interkommunalt nivå, samt kurs og kompetanseheving for ulike sykehus spredt over hele Norge.

Siden starten har vi fungert som et kompetansesenter på krise-, katastrofe- og traumesiden. Fagfolk skriver eller ringer fra hele landet for å få råd om hvordan de best kan hjelpe, eller følge opp kriserammede, for å få tilsendt relevant litteratur eller litteraturreferanser, for å få feedback på lokale beredskaps- eller kriseplaner, eller få kommentarer til prosjekter eller forskningsaktiviteter som skal igangsettes. Således har Senteret en landsdekkende funksjon som et kompetansesenter på dette området.

På området barn og kriser/katastrofer har Senteret bygget opp en unik erfaringsbredde, noe som gjør at Senteret vurderes som et av verdens fremste. Senterets medarbeidere har hyppig blitt nyttet som konsulenter av ulike organisasjoner som Unicef, UNHCR, Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Svenske Rädda Barnen. Det kan nevnes at en av Senterets medarbeidere i flere år var på "utlån" til Unicef for å koordinere psykososiale hjelpetiltak for barn i hele rest-Jugoslavia, og flere av Senterets fagfolk har inngått i samarbeidsprosjekter med Unicef i ulike deler av verden.
 

Undervisning og kurs

Senterets medarbeidere holder en rekke eksterne kurs i inn- og utland, noe som noe som har bidratt til å finansiere vår forskning. Dette er undervisning rettet mot fagpersoner tilknyttet sykehus, fylkeskommunale og kommunale virksomheter. I de siste årene er det spesielt følgende områder vi har holdt kurs på:

 • krise- og katastrofeintervensjon i praksis
 • organisering av krise- og katastrofearbeid
 • posttraumatisk terapi
 • innsatspersonell i kriser og katastrofer
 • barn og voksne som opplever sorg og kriser, inkludert kriseintervensjon
 • komplisert sorg
 • å gi dødsbudskap
 • barn som har opplevd krig
 • sosial nettverks- og likemannsstøtte ved kriser

 

Vi har holdt kurs for helsepersonell, lærere, prester, innsatspersonell, ledere, m.m. over hele Norge på de ovenfornevnte områder. I tillegg bidrar vi til undervisning på krise- og katastrofeområdet både for det medisinske og det psykologiske fakultetet i Bergen, samt ved fakulteter ellers i landet. Senterets medarbeidere holder også en rekke kurs i Skandinavia, Europa og andre deler av verden.

Her finner du en oversikt over kommende kurs og konferanser arrangert av SfK.