Kompetanse

Medarbeider

Kompetanseområde

   

       
Arne Blindheim
ar-blind@online.no

 • Forståelse, utredning og behandling av kronisk traumatisering, (omfattende fysiske, seksuelle og emosjonelle overgrep og neglisjering i barndom og oppvekst).
 • Forståelse, utredning og behandling av enkeltstående traumatiske hendelser.
 • Bruk av metoder som EMDR og Sensorimotorisk Psykoterapi
 • Veiledning til helsepersonell og barnevernsmedarbeidere
 • Foredragsholder

 

 

  

         
Atle Dyregrov         atle@krisepsyk.no

 

 • Sorg og sorgterapi
 • Komplisert sorg
 • PTSD og traumaterapi
 • Psykologisk debriefing
 • Barn og sorg
 • Barn og traumer
 • Hjelperreaksjoner
 • Psykologisk krise- og katastrofeberedskap
 • Psykologisk katastrofeintervensjon
 • Sorggrupper og andre grupper
 • Kjønnsforskjeller
 • Ransreaksjoner
 • Kursleder og foredragsholder
   
   

         
Kari Dyregrov
kari@krisepsyk.no

 • Psykososial kommunal krisebredskap: innhold, organisering, skriftlige rutiner
 • Selvmord: årsakssammenhenger, etterlattes situasjon, etterlattes hjelpebehov, smitteeffekt
 • Barn og unge som pårørende ved alvorlig sykdom og død
 • Sosial nettverksstøtte ved sykdom og død. Hvordan kan vi hjelpe?
 • Likemannsstøtte ved sykdom og død
 • Innhold og organisering av sorggrupper
 • Forsknings- og prosjektveiledning, oppgaveskriving
 • Kvalitativ metode, forskningetikk 

 

   

     
Jakob Inge Kristoffersen
jakob@krisepsyk.no

 • Stress og stressmestring
 • Hjelpereaksjoner
 • Personalomsorg
 • Psykologisk debriefing
 • Krise- og katastrofeberedskap og intervensjon
 • PTSD og traumeterapi
 • Organisasjonspsykologi: organisasjonsutvikling, omstillinger, ledelse i omstilling og konflikthåndtering
 • Barn og barnevern
 • Ungdom i fosterhjem
 • Veiledning til helsepersonell og barnevernsmedarbeidere
 • Kursleder og foredragsholder

 

   

          
Elin Hordvik
elhordvi@online.no

 • Sorg og traumer hos barn og voksne
 • Alvorlig, kronisk, eller genetisk sykdom i familier
 • Sorggrupper
 • Kriseberedskap (skole, barnehage, kommune, bedrifter)
 • Kriseintervensjon
 • Psykologisk debriefing
 • Reaksjoner hos hjelpere, mestring av stress
 • Veiledning av helsepersonell og fosterforeldre

 

   


Marianne Straume
ma-strau@online.no

 • Kriseintervensjon
 • Sorg og sorgterapi: barn, voksne, familie
 • Traumer og traumeterapi, barn og voksne
 • Alvorlig sykdom i familien, livstruende, kronisk og genetisk sykdom
 • Krigstraumatiserte barn
 • Terapigrupper for barn og voksne i krise: sorg, pårørende, og traumegrupper
 • Veiledning av helsepersonell
 • Oppfølging av etterlatte etter ulykker, katastrofer
   
   


Elin Mæhle
emaehle@gmail.com

 • Individualterapi av unge, voksne, parterapi, gruppeterapi
 • Traumer, PTSD
 • Seksuelle overgrep, voldtekt, incest
 • Angst og depresjon
 • Sorg
 • Kognitiv terapi, Gestalt terapi, Marte-meo metoden, EMDR
 • Veiledning av psykologer og annet helsepersonell
 • Meddommer i fylkesnemda
 • Fagkyndig meddommer i Tingrett og Gulating
 • Konsulentvirksomhet og lederopplæring

 

   

        
Unni M. G. Heltne
ugulla@online.no

 • Angst, depresjon, tvang
 • Alvorlige psykiske lidelser hos barn og voksne
 • Barn og voksne som pårørende ved psykisk eller somatisk sykdom
 • Reaksjoner på alvorlige fysiske skader og- eller  funksjonstap
 • Krise- og sorgintervensjon
 • Veiledning av barnevern og helsepersonell
 • Sakkyndighetsutredning ved yrkesskade, atføring, uførhet
 • Kartlegging og utredningsoppgaver
 • Prosjektledelse
   
   

 
Christine H. Lien
christine@krisepsyk.no

 • Utbrenthet, angst, depresjon og livskriser.
 • Oppfølging etter kriser, sorg etter dødsfall og komplisert og traumatisk sorg.
 • Behandling av enkle og komplekse traumer.

 

 

   

 
Odd H. Hellesøy
ohhelle@online.no

 • Organisasjons- og arbeidslivspsykologi, lederutvikling, konflikthåndtering, og nedbemanning
 • Individuell og organisatorisk stressmestring
 • Arbeidsmiljøkartlegging og utvikling
 • Psykiatrisk og arbeidsmedisinsk sakkyndigarbeid

 

 

 

 

   


Casper Meyer Nilsen
caspermeyer.nilsen@yahoo.com

 • Depresjon
 • Angstlidelser
 • Sorg og sorgterapi
 • Utredning og behandling av traumer
 • Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser

 

 

   


Rolf Gjestad
rolf@krisepsyk.no

 • Traumer og PTSD
 • Depresjon
 • Angst
 • Utbrenthet
 • Sorg
 • Spesiell kognitiv terapi
 • Forskningskompetanse (reliabilitet, validitet, dataanalyse-deskriptiv statistikk, variansanalyse, regresjon, ulike SEM-modeller, faktormodeller, multisampleanalyser, latent vekstmodellering, strukturelle modeller med latente og / eller observerte variabler, MIMIC-modeller)

 

   

 
Magne Raundalen
magne@bknett.no

 • Utviklingspsykologi (ny hjerneforsning)
 • Oppvekstpsykologi (miljø og kultur)
 • Barn og rasisme
 • Empati og aggresjon
 • Foreldreveiledning
 • Barn og unges syn på framtiden
 • Barn i krise, sykdom traumer og tap
 • Barn og media
 • Arbeid med flyktningefamilier, barnegrupper og foreldreveiledning
 • Barn i krig
 • Samtaler med barn i krise
 • Kursleder og foredragsholder

 

   

         
Stig Berge Matthiesen
stig.matthiesen@psysp.uib.no

 • Mobbing og harde personkonflikter, organisatorisk varsling (Whistleblowing) destruktiv, ledelse
 • Utbrenthet på jobb, arbeidsnarkomani, og motsatsene, humor, trivsel og engasjement
 • Omstilling og individuelle reaksjoner på organisatoriske endringer
 • Jobb og familieproblematikk